Privatlivspolitik

Som pdf: privatlivspolitikken
Persondatafortegnelse

Senest revideret 1. august 2019

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Krøniken er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens datakontaktperson, som er:

Kontaktperson: Andrea Plovgaard Frederiksen
CVR: 38109669
Telefonnr.: 22170162
Mail: foreningen@kroniken.dk
Hjemmeside:  www.kroniken.dk

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, fødselsdato, indmeldelsesdato, telefonnummer og e-mail, samt kontooplysninger til refundering af udlæg.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: Børneattest, hvis medlemmet har en særlig rolle ift. et arrangement. CPR-nummer i forbindelse med anmodning om indhentelse af børneattest.

Indsamling af oplysninger:

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I forbindelse med børneattester hentes oplysningerne også fra Rigspolitiet.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger:

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i folkeoplysningsloven
 • At administrere din relation til foreningen
 • Udbetaling af udlæg, refusion osv.
 • At indsende dokumentation for vores medlemmer til Landsforeningen Bifrost, der sender det videre til DUF.

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige/arrangører er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges/arrangørers opgaver i foreningen
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)
 • At kunne udbetale udlæg og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser:

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 behandles oplysninger om forældrene
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende
 • At foreningen kan opfylde krav fra lovgivning
 • At opfylde sit medlemskab som lokalforening af landsforeningen Bifrost

Samtykke:

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forældre. Vores udgangspunkt for vurderingen er, at barnet er i stand til at afgive personoplysningerne som femtenårig.

Når du melder dig ind i foreningen, beder vi dig om aktivt at sige ”ja” til vores behandling af din persondata – også til, at vi sender dine oplysninger videre til Landsforeningen Bifrost, der sender dem videre til DUF. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og så vil vi gøre vores bedste for, at du fortsat kan være medlem af foreningen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, fortæller vi dig det, inden vi melder dig ud.

Videregivelse af dine personoplysninger:

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger:

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen eller som frivillig/arrangør:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige/arrangører: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophøre.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder:

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.